พรบ.60และระเบียบขั้นตอนเสนออนุมัติหลักการ

ขั้นตอนการเสนออนุมัติในหลัการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560
พรบ 2560