ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ