1. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562

2. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562

3. ขอบเขตการปฏิบัติงานของงานรักษาความปลอดภัย