ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp