ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดแขน-ขาเทียม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาและรายละเอียดฯ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563