ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยการเดิน 3 รายการ