ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดแขน-ขาเทียม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 10 มี.ค 63