ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ล้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ