ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผุ้ป่วยใน โดนวิะีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการ