ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอก ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจ้างเหมาซักฟอก 2563
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2563