ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปี ๒๕๖๒