ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ