1. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ