ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอก ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)