ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงิน คอมพิวเตอร์