รายงานผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562