ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการสุขภาพและที่จอดรถ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

(ร่าง) ประกาศประกวราคาจ้างก่อสร้างฯ