ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ