ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศเอกสารประกวดราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)62