ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและแก้ไขการพูดด้วยระบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ