ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกาศ,เอกสารประกวด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)