ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและแก้ไขการพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและแก้ไขการพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและแก้ไขการพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์