ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง