โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เรียน นพ.สสจ.(วันที่ 3-4 ก.พ.63)
เรียน ผอก.รพ. (วันที่ 3-4 ก.พ.63)