แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน กรรมการแพทย์ เพิ่มเติม เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง

เรื่องแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน