ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แม่บ้าน06112019164933