รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด1 อัตรา

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด1 อัตรา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา