ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประสาทหูเทียม จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา spec ครั้งที่ 2