ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

(จ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง