ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน