เผยแพร่แผนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดรถนั่งคนพิการ จำนวน ๒ รายการ