ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ จำนวน ๑๐๐ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาและรายละเอีดยคุณลักษณะ