เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ จำนวน ๑๐๐ คัน

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ จำนวน 100 คัน