ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำนวน 5 รายการ