ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(รถนั่งคนพิการ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)