ประกาศโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง

ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งสำหรับวิเคราะห์การเดินและวัดแรงกดเท้า ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)