ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)