ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ 1 รายการจำนวน 10 เครื่อง